Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 50/2018 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 330,00 ευρώ από τον ΚΑE 00.6422.0000, του προϋπολογισμού οικ έτους 2018, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 49/2018 – Λήψη απόφασης σχετική με την άσκηση προσφυγής κατά της υπ΄αρίθμ 44048/603/12-3-2018 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης.
June 29, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 51/2018 – Έγκριση της μελέτης ,των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργων του Δήμου Εορδαίας» , αριθμ μελέτης 30/2017, προϋπολογισμού 161.200,00 ευρώ (ΣΑΤΑ).
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 50/2018 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 330,00 ευρώ από τον ΚΑE 00.6422.0000, του προϋπολογισμού οικ έτους 2018, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 50/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο