Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 49/2021 – Έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, δίμηνης διάρκειας, για την υπηρεσία του Δημοτικού Καταφυγίου αδέσποτων ζώων.

Accessibility
Κλείσιμο