Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 49/2018 – Λήψη απόφασης σχετική με την άσκηση προσφυγής κατά της υπ΄αρίθμ 44048/603/12-3-2018 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 48/2018 – Κατάρτιση εκ νεου των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας», αρ μελ 20/2017, προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ, λόγω έναρξης ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του Ν 4412/2016.
June 29, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 50/2018 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 330,00 ευρώ από τον ΚΑE 00.6422.0000, του προϋπολογισμού οικ έτους 2018, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 49/2018 – Λήψη απόφασης σχετική με την άσκηση προσφυγής κατά της υπ΄αρίθμ 44048/603/12-3-2018 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 49/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο