Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 48/2021 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού, διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ,για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καύσιμων Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του Προσώπων για ένα έτος», συνολικού προϋπολογισμού 373.460,72 ευρώ

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 47/2021- Σύσταση υπολόγων παγίας προκαταβολής οικ. έτους 2021
June 1, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 49/2021 – Έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, δίμηνης διάρκειας, για την υπηρεσία του Δημοτικού Καταφυγίου αδέσποτων ζώων.
June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 48/2021 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού, διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ,για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καύσιμων Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του Προσώπων για ένα έτος», συνολικού προϋπολογισμού 373.460,72 ευρώ

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 48/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο