Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 48/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού έλεγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού ανάδοχου για το έργο: «Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στο δημοτικό σχολείο της τ.κ. Βλάστης» ,αριθμ μελ 14/2019, προϋπολογισμού 63.000,00 ευρώ ( χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ). Ορισμός αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 47/2020 – Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας σχολικού έτους 2020-2021» , προϋπολογισμού 128.340,00 ευρώ.
September 25, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 49/2020 – Αίτημα για νομική υποστήριξη αιρετών ΟΤΑ , λήψη σχετικής απόφασης
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 48/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού έλεγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού ανάδοχου για το έργο: «Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στο δημοτικό σχολείο της τ.κ. Βλάστης» ,αριθμ μελ 14/2019, προϋπολογισμού 63.000,00 ευρώ ( χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ). Ορισμός αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 48/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο