Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 48/2018 – Κατάρτιση εκ νεου των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας», αρ μελ 20/2017, προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ, λόγω έναρξης ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του Ν 4412/2016.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 47/2018 – Κατάρτιση εκ νέου των όρων διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης για το έργο: « Βελτίωση συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου ΟΤ 296, Χαλδείας & Δήμητρας και Αργυρουπόλεως.»,προϋπολογισμού 197.270,00 ευρώ ΣΑΕΠ 041, λόγω έναρξης ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του Ν 4412/2016.
June 29, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 49/2018 – Λήψη απόφασης σχετική με την άσκηση προσφυγής κατά της υπ΄αρίθμ 44048/603/12-3-2018 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης.
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 48/2018 – Κατάρτιση εκ νεου των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας», αρ μελ 20/2017, προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ, λόγω έναρξης ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του Ν 4412/2016.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 48/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο