Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 43/2018 – Κατάρτιση εκ νέου των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας », προϋπολογισμού 299.831,55 ευρώ ΣΑΕΠ 041 , λόγω έναρξης ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του Ν 4412/2016.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 42/2018 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 542,00 ευρώ από τον ΚΑE 00.6494.0000, του προϋπολογισμού οικ έτους 2018, για την αντιμετώπιση της δαπάνης επιδόσεων αγωγών του Δήμου Εορδαίας από Δικαστικούς Επιμελητές.
June 29, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 44/2018 – Κατάρτιση εκ νέου των όρων διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Κατασκευή 12-θεσιου δημοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας », αρ μελ 11/2013 , προϋπολογισμού 3.944.700,00 ευρώ , πιστώσεις από ΕΠ «Δυτ. Μακεδονία 2014-2020» (2017ΕΠ00510009) ΕΤΠΑ 80% & Εθνικούς Πόρους 20% με MIS 5003194, λόγω έναρξης ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του Ν 4412/2016.
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 43/2018 – Κατάρτιση εκ νέου των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας », προϋπολογισμού 299.831,55 ευρώ ΣΑΕΠ 041 , λόγω έναρξης ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του Ν 4412/2016.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 43/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο