Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 42/2019 – Αποδοχή δωρεάς της Εταιρείας ECOELASTIKA A.E η οποία προτίθεται να κατασκευάσει τάπητα ασφαλείας στον αύλειο χώρο του Ειδικού Δημοτικού & Ειδικού Νηπιαγωγείου Πτολεμαίδας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 41/2019 – Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών & αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙGΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ», 382.000,00 ΕΥΡG (με Φ.Π.Α.), ΕΑΠ & ΣΑΤΑ., αρ.μελέτης 17/2018. Ορισμός προσωρινού αναδόχου.
August 6, 2019
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 43/2019 – Λήψη απόφασης σχετικής με την διοργάνωση της «20ης Ανθοκομικής Έκθεσης στον Δήμο Εορδαίας».
August 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 42/2019 – Αποδοχή δωρεάς της Εταιρείας ECOELASTIKA A.E η οποία προτίθεται να κατασκευάσει τάπητα ασφαλείας στον αύλειο χώρο του Ειδικού Δημοτικού & Ειδικού Νηπιαγωγείου Πτολεμαίδας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 42/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο