Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 4/2020 – Έγκριση της υπ’αριθμ 62/2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠIΔ με την επωνυμία ΚΕΔΕ, με θέμα : «Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2020 και ορισμός επιτροπής παρακολούθησης».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 3/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την « Ετήσια προμήθεια υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικων & πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του Προσώπων», αριθμ μελέτης 11/2019, προϋπολογισμού 512.798,97 ευρώ με ΦΠΑ. Ορισμός αναδόχου.
September 8, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 5/2020 – Έγκριση της υπ’αριθμ 61/2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την επωνυμία ΚΕΔΕ ΝΠIΔ, με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ε. έτους 2020».
September 8, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 4/2020 – Έγκριση της υπ’αριθμ 62/2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠIΔ με την επωνυμία ΚΕΔΕ, με θέμα : «Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2020 και ορισμός επιτροπής παρακολούθησης».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 4/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο