Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 37/2020 – Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού (στάδιο ελεγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφοπλακας μονάδας ΑΣΙΙ στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαίδας», αριθμ. μελ 15/2019,προϋπολογισμού 365.000,00 ευρώ (ΦΠΑ), χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ Σχολείων, ορισμός αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 36/2020 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
September 25, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 38/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «Ανακατασκευή στέγης στο Γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαϊδας»
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 37/2020 – Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού (στάδιο ελεγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφοπλακας μονάδας ΑΣΙΙ στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαίδας», αριθμ. μελ 15/2019,προϋπολογισμού 365.000,00 ευρώ (ΦΠΑ), χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ Σχολείων, ορισμός αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 37/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο