Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 36/2019 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης από τον προϋπολογισμό του Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου οικ έτους 2019, για εργασίες λογιστικής τακτοποίησής του. Ορισμός αναδόχου.

Accessibility
Κλείσιμο