Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 354/2021 – Μετάθεση ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» του Ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια «Φορτωτή – Εκσκαφέα για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας» (Αριθμ. Διακήρυξης 25537/11-11-2021) Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 143058.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 353/2021 – Έγκριση ή μη μίσθωσης τουριστικού τρένου για την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων 2021.
February 4, 2022
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 355/2021 – Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων.
February 4, 2022

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 354/2021 – Μετάθεση ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» του Ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια «Φορτωτή – Εκσκαφέα για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας» (Αριθμ. Διακήρυξης 25537/11-11-2021) Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 143058.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 354/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο