Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 350/2021 – Έγκριση ή μη την υπ’αριθμ 47/2021 ΑΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΠΠΑΠ, περί 5ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 349/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με την μετάθεση ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» του Ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια «Φορτωτή – Εκσκαφέα για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας» (Αριθμ. Διακήρυξης 25537/11-11-2021) και μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» του Ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού με αναρροφητήρα» (Αριθμ. Διακήρυξης 26508/22-11-2021)
February 3, 2022
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 351/2021 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: « Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού»
February 4, 2022

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 350/2021 – Έγκριση ή μη την υπ’αριθμ 47/2021 ΑΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΠΠΑΠ, περί 5ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 350/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο