Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 334/2021 – Έγκριση ή μη τροποποίησης της σύμβασης «Ετήσια προμήθεια υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικών & πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του προσώπων, Ομάδα Β- Ελαιολιπαντικά και πρόσθετα».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 333/2021 – Έγκριση ή μη παράτασης ισχύος προσφορών και παράτασης ισχύος εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων στον Ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 133108 για την «Προμήθεια συστημάτων βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων».
February 3, 2022
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 335/2021 – Κατάρτιση όρων διενέργειας φανερής – προφορικής – πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση 731,125 στρ αγροτεμαχίων στην Τ.Κ.Ερμακιάς.
February 3, 2022

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 334/2021 – Έγκριση ή μη τροποποίησης της σύμβασης «Ετήσια προμήθεια υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικών & πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του προσώπων, Ομάδα Β- Ελαιολιπαντικά και πρόσθετα».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 334/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο