Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 333/2021 – Έγκριση ή μη παράτασης ισχύος προσφορών και παράτασης ισχύος εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων στον Ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 133108 για την «Προμήθεια συστημάτων βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 332/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελεγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την « Συντήρηση – επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Εορδαίας & προμήθεια ανταλλακτικών για ένα έτος».
February 3, 2022
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 334/2021 – Έγκριση ή μη τροποποίησης της σύμβασης «Ετήσια προμήθεια υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικών & πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του προσώπων, Ομάδα Β- Ελαιολιπαντικά και πρόσθετα».
February 3, 2022

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 333/2021 – Έγκριση ή μη παράτασης ισχύος προσφορών και παράτασης ισχύος εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων στον Ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 133108 για την «Προμήθεια συστημάτων βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 333/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο