Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 33/2020 – Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Συστήματα βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων» προϋπολογισμού 245.520,00 ευρώ , χρηματοδότηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΣΑΤΑ. Κατακύρωση προμήθειας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 32/2020 – Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών κατ’ εφαρμογή του Ν 4412/2016 για το έτος 2020.
September 25, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 34/2020 – Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αναλώσιμων ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των νομικών προσώπων του για τα έτη 2019-2020», προϋπολογισμού 73.195,24 ευρώ με ΦΠΑ. Κατακύρωση προμήθειας.
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 33/2020 – Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Συστήματα βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων» προϋπολογισμού 245.520,00 ευρώ , χρηματοδότηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΣΑΤΑ. Κατακύρωση προμήθειας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 33/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο