Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 321/2021 – Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) στο Δήμο Εορδαίας”

Accessibility
Κλείσιμο