Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 3/2019 – Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω του ΚΗΣΚ για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων , μελετών και παροχής συναφών επιστημονικών υπηρεσιών , των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2019.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 2/2019 – Σύσταση υπολόγων παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2019 και ορισμός υπολόγων.
August 5, 2019
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 4/2019 – Εκτέλεση προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2018.
August 5, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 3/2019 – Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω του ΚΗΣΚ για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων , μελετών και παροχής συναφών επιστημονικών υπηρεσιών , των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2019.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 3/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο