Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 315/2021 – Έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού – ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια με τίτλο ” Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας” αριθμ. μελ. 46/2021 , συνολικού προυϋπολογισμού 137.625,74 ευρώ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 314/2021 – Έγκριση του υπ αριθμ 23546/22-10-2021 πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ” της πράξης με τίτλο “Δράσεις βιοαποωβλήτων Δήμου Εορδαίας με κωδικό ΟΠΔ MIS 5030897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020. Ορισμός προσωρινού αναδόχου.
December 10, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 316/2021 – Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
December 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 315/2021 – Έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού – ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια με τίτλο ” Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας” αριθμ. μελ. 46/2021 , συνολικού προυϋπολογισμού 137.625,74 ευρώ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 315/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο