Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 314/2021 – Έγκριση του υπ αριθμ 23546/22-10-2021 πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ” της πράξης με τίτλο “Δράσεις βιοαποωβλήτων Δήμου Εορδαίας με κωδικό ΟΠΔ MIS 5030897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020. Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 313/2021 – Έγκριση μετακίνησης της Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Αθλητισμού & Δημ. Σχέσεων στην 36η Έκθεση PHILOXENIA & εξειδίκευση πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης.
December 10, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 315/2021 – Έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού – ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια με τίτλο ” Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας” αριθμ. μελ. 46/2021 , συνολικού προυϋπολογισμού 137.625,74 ευρώ.
December 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 314/2021 – Έγκριση του υπ αριθμ 23546/22-10-2021 πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ” της πράξης με τίτλο “Δράσεις βιοαποωβλήτων Δήμου Εορδαίας με κωδικό ΟΠΔ MIS 5030897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020. Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 314/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο