Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 313/2021 – Έγκριση μετακίνησης της Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Αθλητισμού & Δημ. Σχέσεων στην 36η Έκθεση PHILOXENIA & εξειδίκευση πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 312/2021 – Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών , 4ου Π.Κ.Υ.Μ.Ν.Ε. & 1ης συμπληρωματικής σύμβασης για το έργο “Κατασκευή χώρων διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητικής υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας”. Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
December 10, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 314/2021 – Έγκριση του υπ αριθμ 23546/22-10-2021 πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ” της πράξης με τίτλο “Δράσεις βιοαποωβλήτων Δήμου Εορδαίας με κωδικό ΟΠΔ MIS 5030897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020. Ορισμός προσωρινού αναδόχου.
December 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 313/2021 – Έγκριση μετακίνησης της Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Αθλητισμού & Δημ. Σχέσεων στην 36η Έκθεση PHILOXENIA & εξειδίκευση πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 313/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο