Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 30/2021 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: « Ανακαίνιση – συντήρηση του κλειστού γυμναστηρίου Πτολεμαϊδας ( ΕΑΚ) και των βοηθητικών χώρων».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 29/2021 – Έγκριση των πρακτικών α) διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την « Προμήθεια τροφίμων του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ για τα έτη 2020-2021» , ορισμός προσωρινών αναδόχων
June 1, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 31/2021 – Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Εορδαίας , Πανεπιστημίου Δυτ Μακεδονίας και Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης για την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα ( ΣΔΑΕΚ) Δήμου Εορδαίας και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής.
June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 30/2021 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: « Ανακαίνιση – συντήρηση του κλειστού γυμναστηρίου Πτολεμαϊδας ( ΕΑΚ) και των βοηθητικών χώρων».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 30/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο