Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 30/2019 – Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας έτους 2018». Ορισμός αναδόχου.

Accessibility
Κλείσιμο