Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 301/2021 – Έγκριση πρακτικών διενέργειας- αποσφράγισης δικαιολογητικών, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια κάδων για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων” της πράξης με τίτλο “Δράσεις βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας” με κωδικό ΟΠΣ MIS: 50308797 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 201-2020”, προϋπολογισμού 121.495,20 € με ΦΠΑ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 300/2021 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης απόν τον ΚΑ 6739.0004 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του κληροδοτήματος Δημ. Τσίρου και ανάθεση των εργασιών αποκατάστασης φθορών του διαμερίσματος 3ου ορόφου στην Θεσσαλονίκη.
December 10, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε 302/2021 – Απόδοση παγίας προκαταβολής έτους 2021
December 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 301/2021 – Έγκριση πρακτικών διενέργειας- αποσφράγισης δικαιολογητικών, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια κάδων για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων” της πράξης με τίτλο “Δράσεις βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας” με κωδικό ΟΠΣ MIS: 50308797 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 201-2020”, προϋπολογισμού 121.495,20 € με ΦΠΑ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 301/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο