Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 292/2021 – Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο “Προμήθεια μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στο Δήμο Εορδαίας”, με κωδικό ΟΠΣ 5071132, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία 2014-2020” και αναμόρφωση Π/Υ έτους 2021.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 291/2021 – Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων.
December 10, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 293/2021 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου “Κατασκευή 12-θέσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαϊδας”
December 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 292/2021 – Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο “Προμήθεια μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στο Δήμο Εορδαίας”, με κωδικό ΟΠΣ 5071132, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία 2014-2020” και αναμόρφωση Π/Υ έτους 2021.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε.  292/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο