Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 282/2020 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διενέργειας ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 2κμ», αριθμ μελ 20/2020, προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ και χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 281/2020 – Έγκριση ή μη εγκατάστασης τηλεφωνικής γραμμής στο Γραφείο Καθαριότητας στο χώρο του Πολύκεντρου.
December 28, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 283/2020 – Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: « Κατασκευή 12-θεσιου δημοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαίδας»
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 282/2020 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διενέργειας ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 2κμ», αριθμ μελ 20/2020, προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ και χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 282/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο