Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 28/2019 – Έγκριση πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών & αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια ξηράς τροφής αδέσποτων ζώων Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 48.174,00 ευρώ.- Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 27/2019 – Εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για παράσταση σε δίκη.
August 5, 2019
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 29/2019 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
August 5, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 28/2019 – Έγκριση πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών & αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια ξηράς τροφής αδέσποτων ζώων Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 48.174,00 ευρώ.- Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 28/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο