Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 279/2021 – Έγκριση ή μη πρόσληψης με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εργασίας μίσθωσης έργου για το έργο “Integrated Solutions for Positive Energy and Resilient Cities” με ακρωνύμιο: RESPONSE Grant Agreement : 957751 Θεματική Ενότητα : LC-SC3-SCC-01-2020 Έξυπνες Πόλεις.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 278/2021 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021
December 9, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 280/2021 – Διαγραφή οφειλής.
December 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 279/2021 – Έγκριση ή μη πρόσληψης με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εργασίας μίσθωσης έργου για το έργο “Integrated Solutions for Positive Energy and Resilient Cities” με ακρωνύμιο: RESPONSE Grant Agreement : 957751 Θεματική Ενότητα : LC-SC3-SCC-01-2020 Έξυπνες Πόλεις.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 279/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο