Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 275/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αλατιού χειμερινής περιόδου 2020-2021». Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

Accessibility
Κλείσιμο