Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 273/2021 – Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου ” Εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κομάνου ” αριθμ μελ. 12/2020 , προϋπολογισμού 2.123.000,00 € χρηματοδότηση ΠΔΕ. Ορισμός αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 272/2021 – Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο “Αντικατάσταση τμήματος τοιχίου περίφραξης στο δημοτικού στάδιο Πτολεμαΐδας”
December 9, 2021
Αρ. Απόφασης 274/2021 – Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο ” Βελτίωση συνδετήριας οδού ΑΕΒΑΛ και κόμβου ΑΕΒΑΛ” με Κωδικό ΟΠΣ: 5056684 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία 2014-2020” και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021.
December 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 273/2021 – Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου ” Εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κομάνου ” αριθμ μελ. 12/2020 , προϋπολογισμού 2.123.000,00 € χρηματοδότηση ΠΔΕ. Ορισμός αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 273/2021 –  Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο