Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 270/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών & οικονομικών προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων κοινοτήτων Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελ. 7/2020, προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΕΑΠ. Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 269/2020 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: « Κατασκευή χώρων διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας ».
December 28, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 271/2020 – Εξειδίκευση πίστωσης για την αντιμετώπιση δαπανών της δράσης « Μαζεύουμε τρόφιμα … Μοιράζουμε αγάπη» του Δήμου Εορδαίας
December 28, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 270/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών & οικονομικών προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων κοινοτήτων Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελ. 7/2020, προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΕΑΠ. Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 270/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο