Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 268/2020 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: « Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικού σταθμού Νοσοκομείου».

Accessibility
Κλείσιμο