Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 258/2020 – Αποδοχή επιχορήγησης από το ΥΠΕΣ για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους . Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 257/2020 – Έγκριση της με αριθμ. : 18/2020 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής με τίτλο: «Συστήματα βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων Δήμου Εορδαίας», και υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την ένταξη έργου στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π. 1)
December 22, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 259/2020 – Υποβολή πρότασης συμμετοχής του Δήμου Εορδαίας στην πρόσκληση 7970/16-11-2020 του Πράσινου Ταμείου με κωδικό : ΣΦΗΟ-2020 με τίτλο: « Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Εορδαίας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 4 : «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» και του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ » 2020.
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 258/2020 – Αποδοχή επιχορήγησης από το ΥΠΕΣ για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους . Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 258/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο