Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 249/2017 – Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης , για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιαδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικ έτος 2017 για το Κληροδότημα του Δημ. Γ.Τσίρου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 248/2017 – ιση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης , για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιαδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικ έτος 2017.
June 18, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 250/2017 – Απαλλαγή υπολόγων Πάγιας Προκαταβολής οικονομικού έτους 2017.
June 18, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 249/2017 – Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης , για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιαδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικ έτος 2017 για το Κληροδότημα του Δημ. Γ.Τσίρου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 249/201 7 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο