Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 244/2020 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια αλατιού χειμερινής περιόδου 2020-2021», προϋπολογισμού 47.120,00 ευρώ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 243/2020 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσίρου , ορισμός αναδόχου.
December 22, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 245/2020 – Πρόσληψη προσωπικού για εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α .
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 244/2020 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια αλατιού χειμερινής περιόδου 2020-2021», προϋπολογισμού 47.120,00 ευρώ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 244/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο