Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 242/2017 – Λήψη απόφασης σχετικής με την άσκηση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού κατ’ άρθρο 72 παρ 1 περ ιδ ν 3852/2010

Accessibility
Κλείσιμο