Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 24/2020 – Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού (στάδιο έλεγχου των δικαιολογητικών – κατακύρωσης) της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, του έργου: «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνάσιου Πτολεμαίδας» ,αρ.μελ 1/2019 , προϋπολογισμού 511.500,00 ευρώ ( χρηματοδότηση ΣΑΕΠ ). Ορισμός αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 23/2020 – Αίτημα για νομική υποστήριξη αιρετών ΟΤΑ , λήψη σχετικής απόφασης.
September 24, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 25/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής του έργου: « Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαίδας»
September 24, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 24/2020 – Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού (στάδιο έλεγχου των δικαιολογητικών – κατακύρωσης) της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, του έργου: «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνάσιου Πτολεμαίδας» ,αρ.μελ 1/2019 , προϋπολογισμού 511.500,00 ευρώ ( χρηματοδότηση ΣΑΕΠ ). Ορισμός αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 24/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο