Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 241/2021 – Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικών σταθμών Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελ 1/2020.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 240/2021 – Εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για την αντιμετώπιση δαπανών φιλοξενίας στα πλαίσια της διοργάνωσης της εκδήλωσης: «Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας»
October 14, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 242/2021 – Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού ελεγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 2ου Δημοτικού Πτολεμαΐδας», αριθμ μελ. 6/2019, προϋπολογισμού 701.000 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΣΑΤΑ, ορισμός αναδόχου
October 14, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 241/2021 – Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικών σταθμών Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελ 1/2020.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 241/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο