Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 237/2021 – Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού ελεγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Συντήρηση στέγης Πολιτιστικού Κέντρου Μεσοβουνου του Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελ. 16/2020 , προϋπολογισμού 21.900 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 236/2021 – Έγκριση ή μη του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «Κατασκευή 12/θεσιου δημοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας», αριθμ. μελ. 11/2013.
October 14, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 238/2021 – Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
October 14, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 237/2021 – Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού ελεγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Συντήρηση στέγης Πολιτιστικού Κέντρου Μεσοβουνου του Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελ. 16/2020 , προϋπολογισμού 21.900 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 237/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο