Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 237/2020 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων νέου Κομανου», αριθμ μελ. 12/2020 , προϋπολογισμού 2.123.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΠΔΕ, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 236/2020 – Αποδοχή ποσού χρηματοδότησης από τη συμμετοχή του Δήμου Εορδαίας στο έργο με τίτλο: « integRatEd Solutions for Positive eNergy and resilient CitiEs» – “RESPONSE” ( action) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020.
December 22, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 238/2020 – Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ 419/2020 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης.
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 237/2020 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων νέου Κομανου», αριθμ μελ. 12/2020 , προϋπολογισμού 2.123.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΠΔΕ, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 237/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο