Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 237/2017 – Εγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Ν.Π. του, για τα έτη 2017-2018».Ορισμός προσωρινού αναδόχου

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 235/2017 – Έγκριση ή μη των πρακτικών της αρχικής και επαναληπτικής φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση εκτάσεων στο τεμ αρ 5 της Τ.Κ. Ερμακιάς για σταυλικές εγκαταστάσεις ( πρόχειρα καταλύματα).
January 9, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 238/2017 – Εγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλατος για τους εργαζόμενους στο Δήμο Εορδαίας και στα Ν.Π. , για τα έτη 2017-2018». Κατακύρωση προμήθειας.
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 237/2017 – Εγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Ν.Π. του, για τα έτη 2017-2018».Ορισμός προσωρινού αναδόχου

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 237/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο