Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 236/2020 – Αποδοχή ποσού χρηματοδότησης από τη συμμετοχή του Δήμου Εορδαίας στο έργο με τίτλο: « integRatEd Solutions for Positive eNergy and resilient CitiEs» – “RESPONSE” ( action) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 235/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών & οικονομικών προσφορών της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Συντήρηση αυλειου χώρου 2ου νηπιαγωγείου Πτολεμαίδας» , αριθμ μελ 6/2020 προϋπολογισμού 14.200,00 ευρώ χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. Ορισμός προσωρινού αναδόχου.
December 22, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 237/2020 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων νέου Κομανου», αριθμ μελ. 12/2020 , προϋπολογισμού 2.123.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΠΔΕ, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 236/2020 – Αποδοχή ποσού χρηματοδότησης από τη συμμετοχή του Δήμου Εορδαίας στο έργο με τίτλο: « integRatEd Solutions for Positive eNergy and resilient CitiEs» – “RESPONSE” ( action) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 236/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο