Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 226/2020 – Έγκριση της υπ’αριθμ 46/2020 ΑΔΣ «5Η Αναμόρφωση Π/Υ οικονομικού έτους 2020» του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΚΟΙΠΠΑΠ.

Accessibility
Κλείσιμο