Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 22/2018 – Εγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ξηράς τροφής αδέσποτων ζώων» – Κατακύρωση προμήθειας.

Accessibility
Κλείσιμο