Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 220/2021 – Έγκριση των πρακτικών α) διενέργειας- αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοιχτού επαναληπτικού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του Προσώπων για ένα χρόνο». (Ορισμός προσωρινών αναδόχων)

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 219/2021 – Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου- εξειδίκευση πίστωσης.
August 17, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 221/2021 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση των δημοτικών χώρων, με δικαίωμα χρήσης ,κατά την τέλεση της ετήσιας τοπικής εορτής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Κοινότητα Άρδασσας από 03-08-2021 μέχρι και 06-08-2021.
August 17, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 220/2021 – Έγκριση των πρακτικών α) διενέργειας- αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοιχτού επαναληπτικού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του Προσώπων για ένα χρόνο». (Ορισμός προσωρινών αναδόχων)

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 220/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο