Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 215/2020 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για την : «Προμήθεια εξοπλισμού στο Πολιτιστικό Κέντρο Καρυοχωρίου», αριθμ μελ. 24/2018 , προϋπολογισμού 40.322,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, χρηματοδότηση CLLD/LEADER.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 214/2020 – Έγκριση της 36/2020 απόφαση της ΚΕΔΕ
December 16, 2020
Αρ. Απόφασης Κ.Π. 16/2020 – Κατάθεση προτάσεων για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Εορδαίας έτους 2021
December 18, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 215/2020 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για την : «Προμήθεια εξοπλισμού στο Πολιτιστικό Κέντρο Καρυοχωρίου», αριθμ μελ. 24/2018 , προϋπολογισμού 40.322,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, χρηματοδότηση CLLD/LEADER.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 215/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο