Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 209/2020 – Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδρομή εγκατάστασης εφαρμογής στην ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 208/2020 – Ακύρωση της υπ’αριθμ. 206/2020 ΑΟΕ. Έγκριση της με αρ.19/2020 μελέτης και υποβολή πρότασης του Δήμου Εορδαίας με τίτλο : « Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο Δήμο Εορδαίας» στην πρόσκληση 124 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 με τίτλο: « Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 : « Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων » στην επενδυτική προτεραιότητα 5b και στον ειδικό στόχο 0511 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) .
December 16, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 210/2020 – Κατάρτιση προσχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2021.
December 16, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 209/2020 – Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδρομή εγκατάστασης εφαρμογής στην ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 209/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο