Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 208/2021 – Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας και φωτιστικών σωμάτων προς τοποθέτηση επί στύλων δικτύου ΔΕΔΔΗΕ» , προϋπολογισμού 124.126,48€.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 207/2021 – Έγκριση πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας », της πράξης με τίτλο :Δράσεις βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας με Κωδικό ΟΠΣ ΜΙS : 5030897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 .
July 22, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 209/2021 – Έγκριση ανοίγματος ειδικού τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε για την αποδοχή ποσού δωρεάς από τον TAP AG.
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 208/2021 – Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας και φωτιστικών σωμάτων προς τοποθέτηση επί στύλων δικτύου ΔΕΔΔΗΕ» , προϋπολογισμού 124.126,48€.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 208/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο