Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 205/2020 – Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου : «Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Βλάστης», αρ. μελ. 14/2019.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 204/2020 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για το έργο: «Συντήρηση στεγών κοινοτικών καταστημάτων του Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελ. 9/2020 , προϋπολογισμού 62.450,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
December 16, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 206/2020 – Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» στον άξονα προτεραιότητας 5 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων», με τίτλο «Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων-προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών
December 16, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 205/2020 – Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου : «Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Βλάστης», αρ. μελ. 14/2019.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 205/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο