Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 203/2020 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας μονάδας ΑΣΙΙ στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» .

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 202/2020 – Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο για παράσταση κατά την συζήτηση της με αριθμ. γεν. κατ. 48365/2020 και αρ. κατ. δικογράφου 1214/2020 αγωγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του Δήμου Εορδαίας, ενώπιoν του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καθορισμός της αμοιβής του.
December 16, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 204/2020 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για το έργο: «Συντήρηση στεγών κοινοτικών καταστημάτων του Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελ. 9/2020 , προϋπολογισμού 62.450,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
December 16, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 203/2020 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας μονάδας ΑΣΙΙ στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» .

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 203/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο